de Houtmolen

Buurtvereniging

Jaarvergadering

Geachte buurtleden,

Graag willen we u uitnodigen voor de jaarvergadering op donderdag 27 oktober  in de Pinnenhof,  aanvang  20.00 uur ( duurt ongeveer 1 uurtje ).

Graag voor 18 oktober opgeven door onderstaand strookje in te leveren bij Franca Verdonschot, P. Holtenstraat 35. Bij vragen kunt u bellen met : 626631.

Een half uur voor de vergadering is er de mogelijkheid om de notulen van de jaarvergadering van 2021 en het financieel verslag in te zien.

 

AGENDA  JAARVERGADERING :

01    Opening

02    Mededelingen

03    Notulen vorige vergadering

04    Activiteiten verenigingsjaar 2021/2022

05    Financieel overzicht 2021/2022

06    Verslag kascontrolecommissie

07    Benoeming nieuw lid kascontrolecommissie

08    Bestuursverkiezing

09    Toelichting activiteiten  2022/2023

10    Vaststellen contributie 2023/2024

11    Rondvraag 

Volgens het rooster van aftreden moeten de volgende bestuursleden hun functie neerleggen:

·       Jose Kessels ( penningmeester ) stelt zich herkiesbaar.

·       Piet Vossen ( bestuurslid ) stelt zich herkiesbaar.

·       Marian Bloemers ( bestuurslid ) stelt zich herkiesbaar

 

Hebt u interesse of wilt u zich kandidaat stellen voor een bestuursfunctie, dan kunt u zich aanmelden bij het secretariaat tot één uur voor de vergadering (tel: 626631).

We zoeken specifiek iemand die zelf nog in de kleine kinderen zit en het leuk vind om activiteiten voor de kinderen te organiseren. Val je niet in deze groep maar heb je iets anders te bieden. Voel je welkom en meld je aan.

 

Met vriendelijke groet,

het buurtbestuur.

___________________________________________________________________

Ik kom donderdag 27 oktober naar de jaarvergadering.

 

Naam:  …………............................     Telefoon:  ……………

 

E-mail:  ………………………………

Contributie 2022-2023

Geachte buurtbewoners,

Buurtvereniging de Houtmolen bestaat dit jaar al 60 jaar. In juni hebben we samen een geweldig jubileum feest gevierd.

De vakantieperiode is weer voorbij. We hopen u ook komend jaar weer te kunnen begroeten op een van onze activiteiten.

Noteer de datums van de activiteiten in uw agenda of op de kalender.
Dit jaar geen jaarprogramma. Op de stencils vermelden we de komende activiteiten.

Om te onthouden:
Zondag 25 september gezinsfietstocht.
Donderdag 27 oktober jaarvergadering
Woensdag 14 december kerst kienen
Kinderactiviteit: meer info en datum volgt.

In week 39 (van 27 september tot en met 2 oktober) zullen de bestuursleden weer bij U aanbellen voor het ophalen van de jaarlijkse contributie. De contributie is voor het komende verenigingsjaar vastgesteld op € 15,-- per huishouden. Op de jaarvergadering 2021 is door de leden beslist om de contributie niet te verhogen.

Nieuwe buren gekregen? Vertel ze over onze buurtvereniging.

• Als je al lid bent hoef je niks te doen.
• Ben je recent lid geworden dan loopt de contributie door tot 2023.
• Bent u nieuw in onze buurt en hebt u interesse om lid te worden? Dan kunt u zich bij voorkeur aanmelden via onze website of contact opnemen met
Jose Kessels Jasmijnstraat 21, Tel: 633326 of Franca Verdonschot Paulus Holtenstraat 35 Tel: 626631

Meld je snel aan als lid van onze buurt en doe nog mee met de gezinsfietstocht in september!!

Met vriendelijke groet,
het buurtbestuur

Komende activiteiten

Contact

Hier kunt u zich aanmelden als lid van Buurtvereniging de Houtmolen of een ander bericht sturen.

Copyright © 2016. All Rights Reserved.